Regulamin strony
 
Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron internetowych, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez spółkę ENATA BREAD Sp. z o. o., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, NIP 642 319 79 41, REGON 365 73 13 30. Wejście na www.goraco-polecam.pl równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Strony.
 
Niniejszy Regulamin Strony (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania oraz zasady korzystania ze strony internetowej Spółki (zwanej dalej: „Serwisem”).
 
1. Podstawowym celem Serwisu jest udostępnianie treści informacyjnych dotyczących spółki ENATA BREAD (marka GORĄCO POLECAM. SMAKI Z PIEKARNI) i jej działalności.
 
2. ENATA BREAD zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełniania informacji lub danych zawartych w Serwisie w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniego powiadamiania osób korzystających z Serwisu.
 
3. ENATA BREAD dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne. Wyłącza się jednak wszelką odpowiedzialność Spółki za aktualność, poprawność, rzetelność, kompletność udostępnionych informacji i danych oraz ich części składowych. Odnosi się to również do wszystkich innych stron internetowych, do których odsyłają odnośniki.
 
4. ENATA BREAD nie odpowiada za treść stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczone w Serwisie.
 
5. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie sprawnego połączenia z siecią internetową oraz działającego urządzenia umożliwiającego połączenie się z daną siecią zapewnione we własnym zakresie przez użytkownika Serwisu.
 
6. ENATA BREAD zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych z włączoną funkcją obsługi plików „cookies”.
 
7. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 
8. Informacje, teksty, zdjęcia, artykuły oraz inne dane zamieszczone w Serwisie nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody spółki ENATA BREAD, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Nie mogą byś także wykorzystywane w celach komercyjnych.
 
9. Wszelkie prawa do logotypu GORĄCO POLECAM. SMAKI Z PIEKARNI zamieszczonego w Serwisie, praw do Serwisu, w tym do formy Serwisu przysługują spółce ENATA BREAD, zaś jakiekolwiek korzystanie z nich w zakresie innym niż wyświetlanie do własnego użytku osobistego w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa jest zabronione.
 
10. ENATA BREAD w pełni uznaje prawo osób korzystających z Serwisu do prywatności i ochrony danych osobowych. Korzystanie z Serwisu nie wymaga ujawniania tożsamości osób korzystających z Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
 
11. ENATA BREAD może wprowadzić usługi oparte na dobrowolnej subskrypcji. Wówczas osoba zamawiająca taką usługę, będzie proszona o podanie podstawowych informacji identyfikacyjnych. Dane te będą przechowywane przez okres trwania usługi i niezwłocznie usuwane po uzyskaniu informacji od użytkownika o rezygnacji z usługi (poprzez kliknięcie w link rezygnacji, znajdujący się w każdym newsletterze). Przetwarzanie danych osobowych przez ENATA BREAD odbywa się zgodnie z ogólnym ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
12. ENATA BREAD informuje, że może zostać zobowiązany do przekazywania danych pozostających w jego posiadaniu w tym adresów IP, osób korzystających z Serwisu – sądom, organom ścigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 
13. Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych, ENATA BREAD nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 
14. ENATA BREAD informuje, że korzystanie z Serwisu i innych stron internetowych wiąże się z istniejącymi potencjalnymi zagrożeniami, z których podstawowym jest niebezpieczeństwo zainfekowania Serwisu przez różnego rodzaju szkodliwe oprogramowania (typu wirusy, „robaki” -Worms, „konie trojańskie”). By uniknąć zagrożeń z tym związanych osoba korzystająca z Serwisu powinna wyposażyć swoje urządzenie, które wykorzystuje do korzystania z Internetu w sprawny program antywirusowy – instalując jego najnowsze wersje.
 
15. ENATA BREAD informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu i innych stron internetowych mogą wiązać się z działalnością tzw. hackerów internetowych.
 
16. ENATA BREAD informuje, że mimo stosowania przez nowoczesnych technologii zabezpieczających Serwis istnieje możliwość wystąpienia cyberprzestępczości wiążącej się z opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami. Spółka ENATA BREAD informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu.
 
17. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 
18. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do niniejszego Serwisu i nie stosuje się ich do stron internetowych innych podmiotów.
 
W sytuacji pytań lub skarg dotyczących Serwisu należącego do spółki ENATA BREAD, prosimy o kontakt: ENATA BREAD Sp. z o. o., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, kontakt@enatabread.pl.
 
W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.