Regulamin zabawy „Gorąco Polecam na Tłusty czwartek”

 

§1 Postanowienia wstępne

 

1. Organizatorem Zabawy jest ENATA BREAD Sp z o. o., Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Zabawie pod nazwą: „Gorąco Polecam na Tłusty czwartek” (zwanego dalej „Zabawą”).
 
2. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
 
3. Zabawa jest prowadzona przez Organizatora w Internecie za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym Instagram (@goraco_polecam). Zabawa jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 09.02.2024 do 16.02.2024.
 
4. Zabawa jest realizowana przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Instagram, z tym zastrzeżeniem, że Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram, ani z nim związany.

 

§2 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zabawie

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Zabawy (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie spełniające następujące kryteria:
  • działające w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
  • posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. W przypadku wygrania przez ww. osoby nagrody określonej w § 3 ust. 2 poniżej, Organizatorowi przysługuje roszczenie o zwrot nagrody.

 

§3 Zasady i nagrody

 

1. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Zabawie w serwisie Instagram jest:
  • dołączenie do followersów @goraco_polecam,
  • wykonanie zdjęcia lub video w lokalu GORĄCO POLECAM. SMAKI Z PIEKARNI, opublikowanie go na swoim profilu (jako post / stories / reels) z widocznym oznaczeniem @goraco_polecam,
  • post / stories / reels Uczestnika musi być opublikowany na profilu na co najmniej 24 godziny.
2. Każdy kto wykona zadanie otrzyma od GORĄCO POLECAM. SMAKI Z PIEKARNI (w wiadomości prywatnej) kod, który będzie umożliwiał odbiór bezpłatnego produktu (donut) z menu GORĄCO POLECAM. SMAKI Z PIEKARNI w terminie do 16.02.2024.

 

3. Nie jest wymagane dodatkowe zgłoszenie się do wzięcia udziału w Zabawie.

 

4. Umieszczenie zdjęcia lub video z oznaczeniem @goraco_polecam na swoim profilu w serwisie Instagram realizującego warunki Zabawy oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich dla organizatora Zabawy bez dodatkowego wynagrodzenia i zgodę na wykorzystywania tego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji.

 

5. Zdjęcie lub video, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

 

6. Uczestnik potwierdza, że:

 

1. zdjęcie lub video nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych,

 

2. nie przeniósł majątkowych praw autorskich do zdjęcia lub video na osobę trzecią ani nie udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z komentarza,

 

3. posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zdjęcia lub video,

 

4. ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń,

 

5. zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw w zakresie zdjęcia lub video, o którym mowa w ust. 1 powyżej,

 

6. Osoba, która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Zabawy.

 

7. Uczestnik może dokonać jedno zgłoszenie do Zabawy.

 

§4 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Zabawy, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania bezpłatnych kaw lub croissantów oraz rozpatrywania reklamacji.

 

2. Administratorem danych osobowych jest ENATA BREAD Sp z o. o., Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Zabawy na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

3. Dane osobowe Uczestników będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

 

4. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

 

5. Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa użytkownika w serwisie Instagram mogą zostać udostępnione innym użytkownikom portalu społecznościowego Instagram w związku z podaniem przez Organizatora na swoim profilu w tym serwisie informacji o wynikach Zabawy.

 

6. Dane Uczestników Zabawy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Regulaminie.

 

7. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

§5 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Zabawy należy składać wraz z uzasadnieniem drogą e-mailową na adres kontakt@goraco-polecam.pl. W tytule wiadomości należy napisać:  “Gorąco Polecam na Tłusty czwartek.

 

2. Reklamacje przesłane z naruszeniem pkt 1 nie będą rozpatrywane.

 

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

4. Osoby, które złożyły reklamację, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną powiadomione przez Organizatora o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną e-mailem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§6 Postanowienia końcowe

 

1. Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.goraco-polecam.pl.

 

2. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Zabawy z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do bezpłatnego produktu (donut).

 

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).